Hyresförhandlingar avseende hyra för 2022-2023

Mellbo har gjort en framställan vilken hyresnivå vi vill se kommande två år. Vi ser gärna en flerårig överenskommelse då det det förenklar både för oss, HGF och hyresgästerna. Vi får en god kontroll på våra budgeterade intäkter och samtliga parter behöver inte lägga så mycket tid på förhandlingar. För hyresgästen innebär det också en trygghet över framtida hyror och hyreshöjningar vilket kan vara tryggt med den stora osäkerhet som råder avseende t ex inflationen.  

Utgångspunkten i förhandlingen är det lokala läget i Melleruds kommun och i det kommunala bostadsbolaget. Tyvärr har priserna för el, VA och renhållning gått upp rejält från och med 2022. Mellbo satsar också mycket på underhåll i sina fastigheter och förbrukade under 2021 hela 9,8 MSEK och har budgeterat 12,3 MSEK för 2022. Samtidigt har vi en hög inflationstakt i Sverige om nästan 4 % vilket sannolikt gör att de stora prisökningar vi sett senaste åren ligger kvar. Det innebär ökade kostnader för material och tjänster för Mellbo.  

Glädjande är att arbetslösheten sjunkit med 21 % i Melleruds kommun senaste året vilket förhoppningsvis betyder stärkta inkomster för några av våra hyresgäster.   

Utifrån våra stora underhållsbehov, ökade driftkostnader, höjda priser och rådande inflationstakt har vi lagt en nivå på vårt yrkande som vi vet att alla inblandade parter kan enas om är rimliga. På HGFs begäran tog vi också ett mycket stort ansvar under 2021 och höll tillbaka hyreshöjningarna trots att pandemin haft mycket liten effekt för våra hyresgäster lokalt i Melleruds kommun.

För 2022 innebär föreslagna höjningar totalt sett över alla lägenheter ett snitt på 2,14% i hyreshöjning. För 2023 är höjningen i snitt 2,24% över hela lägenhetsbeståndet.

 Erik Josefsson 

VD AB Melleruds Bostäder 

 Yrkande 

  • 24 kr/kvm att gälla from 20220301 – 2022-12-31. Höjningen gäller för samtliga lägenheter.  Avsteg har gjorts från vissa fastigheter med en redan hög hyresnivå i förhållande till övrigt bestånd och standard, läge etc.   
  • 22 kr/kvm att gälla from 20230101 – 2023-12-31. Höjningen gäller för samtliga lägenheter.  
  • 20 st lägenheter i olika gruppboenden är undantagna höjningen